Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
 • Porta
 • pol-skone

   

   

  Oferta drzwi firmy

        Pol-skone. 

 • Okna
 • verte c5
 • KMT
 • verte J6
 • verte home h5
Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Definicje 

Strona Internetowa – Firmy Hornpol z siedziba w Polsce

Towar - produkt oferowany przez Sklep Internetowy w ramach prowadzonej działalności zgodnie z niniejszym Regulaminem

Sprzedający – Firma Hornpol

Kupujący - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym

Nabywca - kupujący, z którym Sklep Internetowy sfinalizował transakcję sprzedaży towaru

Użytkownik - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana na stronie Sklepu Internetowego.

§ 2. Warunki uczestnictwa w sprzedaży internetowej

Kupującym może być także osoba poniżej 18 roku życia. Ważnośc umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a taką osobą, bez zgody jej przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 3. Rejestracja

 1. Rejestracja na stronie Sklepu Internetowego osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po obligatoryjnym podaniu, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów ze Sklepem Internetowym, adresu siedziby, adresu e-mail i hasła, które będzie uprawniało do korzystania z konta na stronie Sklepu Internetowego, numeru telefonu kontaktowego

 2. W przypadku przedsiębiorców fakultatywnie może zostać podana firma.

 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego. W przypadku stwierdzenia przez Sklep Internetowy, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Sklep Internetowy niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika i podejmie wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie także prawo do usunięcia konta Użytkownika w sytuacji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 5. Rejestracja ma charakter dobrowolny z uwagi na inne możliwe formy złożenia zamówienia.

§ 4. Podatki i ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT oraz wyrażonymi w funtach angielskich.

 2. Podane ceny nie zawierają dostawy towaru

 3. Cena podana przy oferowanym przez Sklep Internetowy towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez kupującego.

 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty w wybranym przez siebie momencie, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź ich modyfikacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY 

§ 5. Zakres terytorialny działania Sklepu Internetowego

Firma Hornpol prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaż towarów na terenie Unii Europejskiej.

§ 6. Złożenie zamówienia i z awarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru przez Sklep Internetowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia.

 2. Zamówienie składane jest za pośrednictwem strony internetowej www.hornpol.com lub przez kontakt e-mailowy biuro@hornpol.com oraz telefonczny

 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie złożonego zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim , pomiędzy Kupującym a właścicielem Sklepu Internetowego, tj. firmą Hornpol

 5. Do każdego zamówienia firma Hornpol wystawia paragon lub FV , która zostaje przesłana do Nabywcy w terminie do 7 dni od dostarczenia towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo wystawienia faktury drogą elektroniczną poprzez przesłanie treści faktury

 6. Kupujący z chwilą złożenia zamówienia zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony towar lub zapłaty przy odbiorze towaru

 7. Zamówienia na towary składane są za pomocą:

  • a) formularza na stronie Sklepu Internetowego www.hornpol.com

  • b) pocztą elektroniczną na adres biuro@hornpol.com,

  • c) telefonu pod numerem +447725841613

  • Zamówienia składane w sposób określony w pkt a i b można składać 24 godziny na dobę, natomiast określone w pkt c  w godzinach 8,00-21.30.

 8. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 9. Kupujący posługujący się skrzynką e-mail będzie informowany o realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.

 10. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie w dniu jego otrzymania lub w dniu następnym.

 11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego złożone zamówienia zostanie anulowane w przeciągu 7 dni roboczych, a dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych Sklepu Internetowego. Nie dotyczy to Użytkowników.

 12. Przy zamówieniach płatnych przelewem Sklep Internetowy rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia i potwierdzeniu dokonania przelewu w pełnej wysokości za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy towaru, bądź po wpłacie ustalonej zaliczki za zamówiony towar. 

 13. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 14. Potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji pracownik Sklepu Internetowego ustala z Nabywcą zasady odnośnie:

  • kosztów dostawy zamówionego towaru,

  • formy płatności,

  • czasu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy nie jest oznaczony w opisie produktu.

WARUNKI DOSTAWY TOWARU

§ 7. Formy transportu i cennik dostawy 

1. Zakupiony przez Nabywcę towar dostarczany jest poprzez zlecenie firmie kurierskiej. Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie przez Sprzedającego firmie kurierskiej swoich danych osobowych w celach związanych z dostarczeniem zakupionego przez Nabywcę towaru.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z udzieleniem Sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy lub umów z publicznym operatorem pocztowym lub firmą kurierską o świadczenie usług przewozowych dotyczących zamówionego towaru w imieniu i na rachunek Kupującego. Powyższe pełnomocnictwo pozwala i służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki.

3. Na koszt dostawy towaru składa się koszt przesyłki pocztowej lub kurierskiej oraz koszt pakowania. Koszt dostawy towaru realizowany jest na podstawie cennika właściwej firmy kurierskiej i każdorazowo ustalany przez pracownika Sklepu Internetowego w trakcie uzgadniania realizacji zamówienia z Nabywcą.

§ 8. Czas realizacji zamówienia, wydanie i odbiór towaru

 1. Czas realizacji zamówienia jest oznaczony w opisie produktu. Jest to czas od momentu zlozenia zamowienia przez Kupującego za zamówiony towar do chwili jego wydania, przy czym dotyczy on dni roboczych. W sytuacji, gdy czas realizacji zamówienia nie jest oznaczony w opisie produktu, w celu jego dokładnego określenia należy kontaktować się z pracownikiem Sklepu Internetowego.

 2. Z uwagi na okoliczności niezależne od Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w stosunku do umieszczonego w opisie produktu, co każdorazowo zostanie wskazane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Aktualności".

 3. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie UE.

 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostarczenia przesyłki lub jej zagubienie przez firmę kurierską.

 5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub innych powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia w/w uszkodzeń Nabywca jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego oświadczenia do protokołu odbioru przesyłki. Powyższe oświadczenie może też zostać dokonane w terminie późniejszym, zgodnie z wewnętrznymi przepisami właściwej firmy kurierskiej.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKU NABYWCY

§ 9. Uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów konsumenckich 

 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy,. osoba fizyczna nabywająca rzecz ruchomą w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

 2. Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest zwrot towaru w stanie nienaruszonym, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania i jakiegokolwiek używania.

 3. Nabywca wyrażający wolę odstąpienia od umowy zobowiązany jest do złożenia Sprzedającemu stosownego oświadczenia w ustawowym terminie 7  dni, a także do odesłania oryginału faktury sprzedaży towaru.

 4. Zwrot towaru przez Nabywcę, przewidzany, następuje z inicjatywy i na koszt Nabywcy. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Nabywca powinien zwrócić koszty transakcyjne, a także te związane z transportem i magazynowaniem.

 5. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu oraz koszt wysyłki.

§ 10. Gwarancja i rękojmia za towar 

1. Towary oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych i fizycznych.

2. Wszystkie towary oferowane przez Sklep Internetowy objęte są gwarancją producenta lub rękojmią Sprzedającego. 

3. Jeżeli po otrzymaniu produktu Kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera/dostawcy spisać w momencie odbioru towaru protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.

4. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia towaru powstałe z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Sprzedającego i producenta towaru, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Nabywcę nieautoryzowanych, niekonsultowanych ze Sprzedającym lub serwisem gwarancyjnym napraw.

5. Niezachowanie przez Nabywcę ustanowionych warunków gwarancji, w szczególności takich jak: zerwanie plomby gwarancyjnej, transportowanie towaru do serwisu gwarancyjnego w warunkach umożliwiających jego uszkodzenie, przechowywanie towaru w sposób mogący powodować usterki, unieważnia gwarancję.

6. Do realizowania uprawnień gwarancyjnych niezbędne jest przedstawienie oryginału dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopii faktury oraz właściwe wypełnienie i dostarczenie formularza gwarancyjnego.

7. Serwis gwarancyjny przyjmuje dostarczony przez Nabywcę towar, gdy jest on kompletny, tj. zawiera zakupiony przez Nabywcę towar oraz wszystkie dołączone przez Sprzedającego elementy konstrukcyjne oraz narzędzia.

8. W przypadku zakupu towaru, który jest objęty gwarancją producenta, bądź innego podmiotu, Nabywca w celu realizacji przewidzianych dokumentem gwarancyjnym uprawnień obowiązany jest postępować zgodnie z dołączoną instrukcją.

9. Prawa wynikające z dokumentu gwarancyjnego realizowane mogą być tylko przez bezpośredniego Nabywcę. Dalsza odsprzedaż towaru zakupionego w Sklepie Internetowym powoduje wygaśnięcie uprawnień wynikających z gwarancji towaru.

§ 11. Koszty związane z realizacją uprawnień Nabywcy

1. W przypadku gdy reklamacja towaru okaże się nieuzasadniona z jakichkolwiek powodów, Nabywca może zostać obciążony stosownymi kosztami związanymi z przeprowadzonymi czynnościami reklamacyjnymi oraz kosztami transportu, zarówno do serwisu gwarancyjnego, jak i z powrotem do Sprzedającego i Nabywcy.

2. Sprzedający może także obciążyć Nabywcę kosztami przechowywania towaru, którego reklamacja okazała się nieuzasadniona z jakichkolwiek powodów., co dotyczy także nieuwzględnienia przez producenta uprawnień Nabywcy wynikających z gwarancji. W sytuacji opisanej w niniejszym ustępie Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia opłaty w wysokości 10 GBP za każdy dzień przechowywania towaru, po wcześniejszym poinformowaniu Nabywcy o nieuwzględnieniu reklamacji i możliwości odbioru towaru w terminie 7 dni. Jeżeli Nabywca nie odbierze towaru w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, opłata za przechowywanie zostanie naliczona od dnia poinformowania Nabywcy o nieuwzględnieniu reklamacji i możliwości odbioru towaru. Po upływie 30 dni kalendarzowych przechowywania towaru nieodebranego w sytuacji opisanej w niniejszej ustępie przez Nabywcę Sprzedający będzie uprawniony do utylizacji towaru, którego reklamacja okazała się nieuzasadniona, na koszt Nabywcy. 

3. Jeżeli towar zakupiony przez Nabywcę, będącego konsumentem, jest niezgodny z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 4, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; kupujący od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep Internetowy w ciągu 14 dni roboczych od ich doręczenia Sprzedającemu. Towar uszkodzony zostanie naprawiony, bądź też wymieniony na nowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci Nabywcy cenę towaru lub zaoferuje inny towar.

6. Sprzedający nie dostarcza towaru zastępczego na czas trwania naprawy towaru zakupionego.

7. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego zwrotowi podlega cena zakupionego towaru. Powyższym zwrotem nie są objęte koszty dostawy towaru do Sprzedającego lub serwisu gwarancyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. Zmiany Regulaminu 

1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu za odpowiednim powiadomieniem Kupujących i Nabywców.

2. Transakcje będące w trakcie realizacji w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu odbywają się na zasadach przewidzianych przez zmieniony Regulamin, z takim zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim dotychczasowe przepisy Regulaminu były korzystniejsze dla Kupującego i Nabywcy, pozostają one w mocy.

§ 14. Ważność Regulaminu

W przypadku uznania poszczególnych przepisów niniejszego Regulaminu za nieważne, Sprzedający zastrzega sobie prawo do interpretacji łączącego go z Nabywcą stosunku prawnego w zgodzie z poniższym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 16. Obowiązywanie

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2014r.

HORNPOL

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl